.RU

Консолидиран отчет за финансовото състояние 1 - страница 38.Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения


Дългосрочни заеми

Таблица №20

Размер и падеж на заемите на “Монбат” АД към 31.12.2009

Банка

Договор № и дата

Дата на падеж

Вид на кредита

Валута

Размер на кредита

Усвоена сума към 31.12.2009 г. (представена във валутата на кредита)

Обезпечения

1

Юробанк и еф джи България АД

100-532/16.05.2007

16.05.2017

Инвестиционен кредит

EUR

6 100 000

5 655 066

да

2

Уникредит Булбанк АД

1043/28.11.2006

29.06.2011

Кредитна линия

EUR

300 000

300 000

да

Анекс 2/31.03.2008

3

Уникредит Булбанк АД

1099/14.06.2007

11.06.2017

Инвестиционен кредит

EUR

6 228 000

5 449 500

даКраткосрочни заеми
Банка

Договор № и дата

Дата на падеж

Вид на кредита

Валута

Размер на кредита

Усвоена сума към 31.12.2009 г. (представена във валутата на кредита)

Обезпечения

1

Алфа Банк А.Е.

787/2008/

08.07.2008

12 месеца

Кредитна линия за оборотни средства

EUR

3 000 000

3 000 000

Да

2

Пиреос Банк АД

012/2005/

24.02.2005

30.03.2010

За издаване на гаранции за добро плащане в полза на ПУДОС

BGN

298 000

110 000

Да

3

Юробанк и еф джи България АД

339/07.12.2004

01.2011 г.

Кредитна линия

EUR

2 200 000

2 184 222

Да

4

Юробанк и еф джи България АД

Анекс N 4 към Договор № 100-242/31.03.2006 г.


01.2011 г.

Кредитна линия

EUR

2 200 000

2 200 000

Да
^ Таблица №21


Размер и падеж на заемите на “Старт” АД към 31.12.2009

Таблица №22
Банка

Договор № и дата

Дата на падеж

Вид на кредита

Валута

Размер на кредита

Усвоена сума към 31.12.2009 г. (представена във валутата на кредита)

Обезпечения

1

ТБ МКБ Юнионбанк АД

01.09.2007г.

30.09.2009г.

Овърдрафтен кредит

EUR

1 500 000

1 485 000

ДаРазмер и падеж на заемите на “Ю Монбат” към 31.12.2009

Таблица №23

Банка

Договор № и дата

Дата на падеж

Вид на кредита

Валута

Размер на кредита

Усвоена сума към 31.12.2009 г. (представена във валутата на кредита)

Обезпечения

1

KBC Banka Белград

43-420-9000146.1/22.10.2009г.

30.09.2010г.

За оборотни средства

EUR

260 000

260 000

Записи на заповед и залог на парцел

2

Чачанска Banka Ягодина

20091035/23.03.2009г.

12.03.2010г.

За оборотни средства

EUR

30 000

15 000

Записи на заповед и залог на парцел9.Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.


Към 31.12.2009г. Монбат АД е предоставило целеви заеми за покупка на машини, съоръжения, земи и изграждане на инфраструктура на своите дъщерни дружества, както следва:


^ Монбат ДОО, Сърбия

Таблица №24
Дата на заема

Главница

Срок

Годишен лихвен %

Валута

Погасяване

Остатък по главницата към 31.12.2009 г. (представена във валутата на кредита)

Обезпечения

1

05.09.2007 г.

2 000 000

31.12.2009 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

2 000 000

няма

2

01.10.2007 г.

2 500 000

31.12.2009 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

2 145 445.40

няма

3

21.01.2008 г.

1 000 000

31.12.2009 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

1 000 000

няма

4

27.05.2008 г.

1 000 000

31.12.2009 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

1 000 000

няма

5

03.12.2008 г.

500 000

31.12.2010 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

200 000

нямаМонбат Рисайклинг, Румъния

Таблица №25
Дата на заема

Главница

Срок

Годишен лихвен %

Валута

Погасяване

Остатък по главницата към 31.12.2008 г. (представена във валутата на кредита)

Обезпечения

1

20.06.2007 г.

2 500 000

20.06.2009 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

1 090 000

Няма


Отпуснатите търговски заеми към 31.12.2009г. са , както следва:


Договор от 02.01.2008 г. сключен между Монбат АД и Интер Керамик ООД със срок на кредита от една година и годишен лихвен процент 5%. Към 31.12.2009г. усвоената главница е в размер на 750 хил.лв. а остатъка по главницата е в размер на 559 хил.лв. Предвиденото погасяване по договора е без фиксирани плащания. Интер Керамик ООД не е свързано лице с Монбат АД.


Договор от 19.12.2008 г. сключен между Монбат АД и Лубрико ЕООД със срок на кредита от една година и годишен лихвен процент 7.77%. Към 31.12.2009г. усвоената главница е в размер на 300 хил.лв.. Лубрико ЕООД не е свързано лице с Монбат АД. Към 31.12.2009 г. главницата е погасена.


Договор от 22.04.2009 г. сключен между Монбат АД и ИБТ ООД със срок на кредита от една година. Към 31.12.2009г. усвоената главница е в размер на 185 хил.лв., а остатъка по главницата също е в размер също 185 хил.лв.


Договор от 01.07.2009 г. сключен между Монбат АД и ФК „Монтана 1921” със срок на кредита от една година. Към 31.12.2009г. усвоената главница е в размер на 50 хил.лв., а остатъка по главницата също е 50 хил.лв.


10.Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа от МОНБАТ АД и дружествата от икономическата група на емитента през отчетния период.


Монбат АД няма извършена нова емисия акции.


11.Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.


Ръководството на компанията е прогнозирало на консолидирана база за цялата 2009г. нетни приходи от продажби в размер на 103 500 хил.лв., EBITDA в размер на 26 300 хил.лв.. и нетна печалба в размер на 18 100 хил.лв.


Резултатите, отчетени за финансовата 2009г., сочат,че дружествата от групата на Монбат АД са реализирали на консолидирана база нетни приходи от продажби в размер на 114 994 хил.лв., което представлява понижение от 30 % в сравнение с резултатите, отчетени за 2008г.


Реализираната за 2009г. EBITDA на консолидирана база е в размер на 23 893 хил. лв, като се понижава с 31.05 % спрямо EBITDA за 2008г.

Нетната печалба на дружествата от групата на Монбат АД за 2009г. е 15 436 хил. лв, което представлява намаление на нетната печалба с 41 % в сравнение със същия период на 2008г.


12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.


Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигането на максимална ефективност с едновременното съблюдаване на сроковете за плащане договорени както с доставчици, така и с клиенти. Това означава преимуществено използване на собствени средства, което води до по-малки финансови разходи. Резултат от подобна политика на управлението на финансовите ресурси е изпреварващото намаление на срока на събиране на вземанията спрямо срока на плащане на задълженията. Това води до ефективно увеличение на паричните средства в компанията и до възможност да бъдат финансирани инвестиционните разходи без това да е винаги за сметка на привлечени от банки средства, с което се намаляват и разходите за лихви. От друга страна, по този начин се запазва и значим резерв от неусвоени кредити, с които могат да бъдат обслужвани както текущи, така и инвестиционни разходи с, което се поддържа висока ликвидност на плащанията.


13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.


Ръководството на дружеството планира част от инвестиции да бъдат реализирани с помощта и финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма «Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 за технологична модернизация на предприятията», собствени средства и банково кредитиране


^ 14.Информация за настъпили промени през отчетния период в основните
принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.


Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството и компаниите, включени в икономическата група на Монбат АД.


15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в
процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и
система за управление на рискове.


НС на дружеството е подпомаган от комитета по одит и комитет по номинации. Предложенията за избор на одитор са мотивирани пред Общото събрание, като вносителите на предложението се ръководи от установените изисквания за професионализъм и ротация


Независимо, че дружеството имаше още от 2007 г. изграден одитен комитет бяха предприети през 2009 г. необходимите действия за избора на нов одитен комитет, чийто членове да отговарят на изискванията на новоприетия Закон за независимия финансов предприятие. УС на дружеството предприеме тези действия като предложи за избор одитен комитет на редовното годишно ОСА в състав: Милен Маринов-Председател на одитния комитет, Петя Белниколова-член на одитния комитет и Калин Цанев-член на одитния комитет. Определен е едногодишен мандат на комитета и възнаграждение в размер на 100 лв. за всяко проведено заседание.


Във дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска /ICRM система/, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. ICRM системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Висшият мениджмънт носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг на контрола от висшия мениджмънт се състои в оценяване дали ICRM системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на висшия мениджмънт се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съразмерно с характеристиките на компанията и влиянието на идентифицираните рискове.

Висшият мениджмънт докладва на одитния комитет относно основните характеристики/черти/особености на ICRM системата и относно ключови въпроси, включително относно установените основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия.

Независимо от това колко добре е планирана, изградена и функционираща, ефективността на ICRM системата тя не може да бъде напълно гарантирана, предвид непрекъснато променящата се среда, динамичното естество и ограничеността й. Ето защо неизбежно някои рискове или слабости не биха могли да бъдат предотвратени, установени или коригирани. ICRM системата може само да допринесе за редуциране, но не и за елиминиране на рисковете и слабостите като цяло.

.


16. Информация за промените в управителните и надзорните органи на дружеството и дружествата от икономическата група през отчетната финансова година


На заседание на НС на “Монбат” АД, проведено на 30.04.2009 г. са приети следните решения:

^ 1. Надзорният съвет приема нова организационна структура на УС, а именно настоящият състав на УС да се състои от 4 лица:

Атанас Стоилов Бобоков - Председател на УС

Петър Христов Петров - Член на УС и Изпълнителен директор

Иван Петров Карагеоргиев - Член на УС

Чавдар Дочев Данев - Член на УС

^ 2. Освобождава като член на УС на «Монбат» АД Валентин Борисов Митов.


Извършените промените в състава и организационната структура на УС на Монбат АД са вписани в Търговския регистър на 08.05.2009 г.


17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения

б)условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения


Членовете на Надзорния съвет (НС) на „МОНБАТ” АД са получили следните възнаграждения за 2009 г.:


Трите имена

Позиция

Нето/лева

Пламен Стоилов Бобоков

Председател на НС

564 00 000

Александър Викторов Чаушев

Член на НС

24 000

Николай Георгиев Тренчев

Член на НС

24 000


Съгласно решение на ОСА от 29.06.2009 г. е гласувано допълнително възнаграждение на НС в размер на 300 000 лева, които са разпределени с решение на НС на Пламен Стоилов Бобоков.Допълнителното възнаграждение, гласувано на ОСА е включеното в посочената по-горе сума.


Членовете  на Управителния съвет (УС) на „МОНБАТ” АД са получили следните възнаграждения за 2009 г.:Трите имена

Позиция

Нето/лева

Атанас Стоилов Бобоков

Председател на УС

552 000

Валентин Борисов Митов

Член на УС

80 740

Чавдар Дочев Данев

Член на УС

12 000

Иван Петров Карагеоргиев

Член на УС

12 000

Петър Христов Петров

Изпълнителен директор

72 000


Съгласно решение на ОСА от 29.06.2009 г. е гласувано допълнително възнаграждение на УС в размер на 300 000 лева, които са разпределени с решение на УС на Атанас Стоилов Бобоков. Допълнителното възнаграждение, гласувано на ОСА е включеното в посочената по-горе сума


Членовете на управителните и контролните органи не са получили непарични възнаграждения през 2009г.

Членовете на управителните и на контролните органи на „Старт” АД са получили следните възнаграждения за 2009 г.:


Трите имена

Позиция

Нето/лева

Атанас Стоилов Бобоков

Председател на НС

13 200

Иван Петров Какагеоргиев

Член на НС

9 000

Николай Георгиев Тренчев

Член на НС

18 000

Петър Христов Петров

Член на УС

4200

Стоян Василев Дончев

Председател на УС

9000

Станислава Павлова Павлова

Член на УС

6000

Иван Василев Великов

Член на УС

6000Дружествата от икономическата група на Монбат АД нямат условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината. Монбат АД и неговите дъщерни дружества не дължат суми за изплащане на изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.


18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.


Към 31.12.2009 г. притежаваните акции от капитала на Монбат АД от членове на НС и УС са както следва:


Членове на Управителния съвет


Атанас Стоилов Бобоков – Председател на УС – 85 277 броя акции


Членове на Надзорния съвет


Александър Викторов Чаушев – Член на НС - 8 630 броя акции


Към 31.12.2009 г. членове на НС и УС на Монбат АД не притежаваните акции от капитала на дъщерните дружества в групата на Монбат АД.


Корпоративните ръководства на дъщерните дружества не притежават акции от капитала на Монбат АД и самите дъщерни компании.


19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.


Ръководството на Дружеството не разполага с информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери, с изключение на оповестения в предходен отчетен период – 2007 г. петгодишен Рамков Договор за Заем сключен между Приста Ойл Груп Б.В., Холандия и Грамърси.


20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания на дружествата от икономическата група на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.


Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал


^ 21.Данни за директора за връзки с инвеститора

Даниела Илчева Пеева

Тел. +359 2 9882413 ; e-mail investorrelations@monbat.com

гр. София, 1680, бул. България 102, Бизнес център Белисимо, ет. 7


^ Х. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

В икономическата група на „Монбат” АД няма дружества, които са публични по смисъла на ЗППЦК, поради което не може да бъде предоставена информация за пазарната цена на техните акции или дялове, установена на регулиран пазар за ценни книжа.


^ ХІ. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Членове на УС:

1.Атанас Бобоков

2. Иван Карагеоргиев

4. Петър Петров

5. Чавдар Дочев Данев


Консолидиран отчет за финансовото състояние


Активи

Пояснение

2009

2008*

2007‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

Нетекущи активи

Репутация675

519

519

Други нематериални активи54

41

59

Имоти, машини и съоръжения98 596

88 923

49 764

Дългосрочни финансови активи8

8

8

Нетекущи активи
99 333

89 491

50 350
^ Текущи активи

Материални запаси40 894

35 035

41 631

Краткосрочни финансови активи2 300

638

-

Търговски вземания24 352

17 928

20 909

Вземания от свързани лица7 959

3 647

2 675

Данъчни вземания2 860

2 132

1 340

Други вземания1 924

1 216

1 398

Пари и парични еквиваленти5 840

4 634

5 934

Текущи активи
86 129

65 230

73 887
^ Общо активи
185 462

154 721

124 237* Представената информация във финансовия отчет е преизчислена в съответствие с МСС 8 “Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки”. Повече информация относно преизчислението е представена в пояснение 5.Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор : ___________


Дата: ____________________
^ Заверил съгласно одиторски доклад:
Консолидиран отчет за финансовото състояние

(продължение)

^ Собствен капитал и пасиви

Пояснение

2009

2008*

2007‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

Собствен капитал

Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка:

Акционерен капитал37 950

38 533

19 500

Премиен резерв22 619

24 760

27 965

Преоценъчен резерв7 080

7 080

7 080

Общи резерви35 608

9 792

11 924

Неразпределена печалба
14 971

25 351

20 291118 228

105 516

86 760

Миноритарно участие
828

487

401

^ Общо собствен капитал
119 056

106 003

87 161
Пасиви

Нетекущи

Дългосрочни банкови заеми22 195

21 447

18 897

Задължения по финансов лизинг1 858

1 586

48

Дългосрочни задължения към свързани лица7

7

-

Други задължения
25

80

-

Отсрочени данъчни пасиви2 468

2 160

1 789

Нетекущи пасиви
26 553

25 280

20 734
Текущи

Провизии111

88

299

Задължения към персонала835

1 196

893

Краткосрочни банкови заеми18 104

8 848

5 623

Задължения по финансов лизинг527

338

722

Търговски задължения16 891

9 920

7 306

Краткосрочни задължения към свързани лица402

239

27

Данъчни задължения1 005

1 337

992

Други задължения1 978

1 472

480

Текущи пасиви
39 853

23 438

16 342
^ Общо пасиви
66 406

48 718

37 076
^ Общо собствен капитал и пасиви
185 462

154 721

124 237


* Представената информация във финансовия отчет е преизчислена в съответствие с МСС 8 “Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки”. Повече информация относно преизчислението е представена в пояснение 5.Изготвил: ____________________


Изпълнителен директор:_________________


Дата: ____________________
^ Заверил съгласно одиторски доклад:
Консолидиран отчет за всеобхватния доход

(представен в единен отчет)
Пояснение

2009

2008*


‘000 лв.

‘000 лв.Приходи от продажби114 885

160 175Разходи за материали(67 827)

(97 453)
Разходи за външни услуги(9 530)

(13 015)
Разходи за персонала(10 720)

(12 765)
Разходи за амортизация на нефинансови активи

,

(4 796)

(4 108)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи
(1 194)

(91)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство
(89)

224
Печалба от продажба на нетекущи активи67

117
Други разходи(1 424)

(3 069)
^ Печалба от оперативна дейност
19 372

30 015Финансови разходи(2 258)

(2 084)
Финансови приходи569

177
Други финансови позиции(145)

799
^ Печалба преди данъци
17 538

28 907
Разходи за данъци върху дохода(2 006)

(3 157)
^ Печалба за годината
15 532

25 750^ Общо всеобхватен доход за годината
15 532

25 750^ Печалба за годината, отнасяща се до:

Миноритарното участие
96

86
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка
15 436

25 664
^ Всеобхватен доход за годината отнясящ се до:

Миноритарното участие
96

86
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка
15 436

25 664
^ Доход на акция:лв.

лв.Основен доход на акция
0.41

0.88* Представената информация във финансовия отчет е преизчислена в съответствие с МСС 8 “Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки”. Повече информация относно преизчислението е представена в пояснение 5.


Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_______________


Дата: ___________________

^ Заверил съгласно одиторски доклад:
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал


^ Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

^ Преоце-нъчен резерв

Общи резерви

Неразпре-делена печалба

Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка

 

^ Миноритарно участие

 

Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2009 г.

38 533

24 760

7 080

9 792

25 351

105 516
487
106 003

Изкупени собствени акции

(583)

(2 141)

-

-

-

(2 724)

 

-
(2 724)

Увеличение на резерви

-

-

-

25 816

(25 351)

465
-
465

Други изменения

-

-

-

-

(465)

(465)
-
(465)

Увеличение на миноритарно участие в резултат на бизнескомбинация

-

-

-

-

-

-
245
245

Сделки със собствениците

(583)

(2 141)

-

25 816

(25 816)

(2 724)

 

245
(2 479)

Печалба за годината

-

-

-

-

15 436

15 436
96
15 532

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

-

-

15 436

15 436
96
15 532

Салдо към 31 декември 2009 г.

37 950

22 619

7 080

35 608

14 971

118 228
828
119 056


* Представената информация във финансовия отчет е преизчислена в съответствие с МСС 8 “Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки”. Повече информация относно преизчислението е представена в пояснение 5.
Изготвил: ____________________
Изпълнителен директор: ___________________Дата: ___________________

^ Заверил съгласно одиторски доклад:


Консолидиран отчет за промените в собствения капитал (продължение)


 ^ Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Преоце-нъчен резерв

^ Общи резерви

Неразпре-делена печалба

Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка

 

^ Миноритарно участие

 

Общо собствен капитал

Салдо към 1 януари 2008 г.

19 500

27 965

7 080

11 924

20 291

86 760
401
87 161

Дивиденти

-

-

-

-

(3 482)

(3 482)
-
(3 482)

Емисия на собствен капитал

19 500

-

-

(2 132)-

(17 368)

-

 

-
-

Изкупени собствени акции

(467)

(3 205)

-

-

-

(3 672)
-
(3 672)

Други изменения

-

-

-

-

246

246
-
246

Сделки със собствениците

19 033

(3 205)

-

(2 132)

(20 604)

(6 908)
-
(6 908)

Печалба за годината

-

-

-

-

25 664

25 664
86
25 750

^ Общо всеобхватен доход за годината

-

-

-

-

25 664

25 664
86
25 750

Салдо към 31 декември 2008 г.

38 533

24 760

7 080

9 792

25 351

105 516
487
106 003

* Представената информация във финансовия отчет е преизчислена в съответствие с МСС 8 “Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки”. Повече информация относно преизчислението е представена в пояснение 5.
Изготвил: ____________________
Изпълнителен директор: ___________________Дата: ___________________

^ Заверил съгласно одиторски доклад:


Консолидиран отчет за паричните потоци

Пояснение

2009

2008‘000 лв.

‘000 лв.

^ Оперативна дейност

 

 

 

Постъпления от клиенти

 

99 735

166 324

Плащания към доставчици

 

(79 177)

(126 467)

Плащания към персонал и осигурителни институции

 

(10 529)

(11 715)

Постъпления от данъци

 

4 453

5 259

Други плащания за оперативната дейност

 

(857)

(1 020)

^ Паричен поток от оперативна дейност

 

13 625

32 381

 

 

 

 

^ Инвестиционна дейност

 

 

 

Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване

 

(11 687)

(25 899)

Предоставени заеми

 

(13 744)

(2 411)

Постъпления от предоставени заеми

 

8 686

1 204

Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства

 

(384)

 -

^ Парични потоци от инвестиционна дейност

 

(17 129)

(27 106)

 

 

 

 

^ Финансова дейност

 

 

 

Получени банкови заеми

 

26 220

24 258

Плащания по банкови заеми

 

(16 306)

(19 896)

Плащания по финансов лизинг

 

(670)

(2 070)

Плащания за обратно придобиване на акции

 

(2 724)

(3 671)

Плащания на лихви

 

(1 091)

(1 289)

Плащания на дивиденти

 

(50)

(3 252)

Други плащания за финансовата дейност

 

(702)

(496)

^ Парични потоци от финансова дейност

 

4 677

(6 416)

 

 

 

 

^ Нетна промяна в пари и парични еквиваленти

 

1 173

(1 141)

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

  

4 634

5 934

Печалба/(загуба) от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти
33 

(159) 

^ Пари и парични еквиваленти в края на годината

  

5 840

4 634


* Представената информация във финансовия отчет е преизчислена в съответствие с МСС 8 “Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки”. Повече информация относно преизчислението е представена в пояснение 5.Изготвил: ____________________


Изпълнителен директор:_______

Дата: ___________________


^ Заверил съгласно одиторски доклад:
Пояснения към консолидирания финансов отчет


 1. kompyuternie-seti-i-multimedia-konspekt-lekcij-po-kursu-organizaciya-evm-i-sistem-dlya-studentov-specialnosti.html
  kompyuternie-sredstva-obucheniya.html
  kompyuternie-tehnologii-i-programmirovanie.html
  kompyuternie-tehnologii-ocenki-zapasov-rudnogo-mestorozhdeniya-na-primere-sibajskogo-mestorozhdeniya-mednokolchedannih-rud.html
  kompyuternie-tehnologii-v-filologii-cel-kursa.html
  kompyuternie-tehnologii-v-nauke-i-proizvodstve-voprosi-k-lekcii-3.html
 2. laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-v-b-zaharova-profilnij-uroven-tema-3.html
 3. writing.bystrickaya.ru/ispolnitelnaya-vlast-subektov-rf-na-primere-orenburgskoj-oblasti.html
 4. college.bystrickaya.ru/18-hudozhestvennij-vimisel-uslovnost-i-zhiznepodobie-1-isk-vo-kak-sozd-ie-estetich-cennostej-prekrasnoevozvishennoedionisijskoe.html
 5. shpora.bystrickaya.ru/zadachi-vedenie-sbor-i-predostavlenie-informacii-o-tekushej-uspevaemosti-uchashegosya-vedenie-elektronnogo-dnevnika-i-elektronnogo-zhurnala-uspevaemosti-4.html
 6. paragraph.bystrickaya.ru/kontrolnie-voprosi-kak-obyavlyaetsya-odnomernij-massiv-chto-takoe-indeks-massiva-i-diapazon-izmeneniya-indeksa.html
 7. college.bystrickaya.ru/11-avgusta-2010-goda-14-chas-00-minut-rabochee-soveshanie-predsedatelstvoval.html
 8. literature.bystrickaya.ru/boris-aleksandrovich-ribakov-stranica-22.html
 9. turn.bystrickaya.ru/ponomareva-olga-borisovna--programma-chelyabinsk-rossiya-25-26-aprelya-2008-goda-chelyabinsk-2008-organizacionnij.html
 10. znanie.bystrickaya.ru/b-smit-issledovatelskaya-deyatelnost-evropejskogo-soyuza-v-oblasti-kulturnogo-naslediya.html
 11. education.bystrickaya.ru/133rabota-uchitelya-logopeda-logopedicheskij-punkt-obrazovatelnaya-programma-na-perehodnij-period-gosudarstvennogo.html
 12. kolledzh.bystrickaya.ru/astronomiya-byulleten-novih-postuplenij-za-iyun-2004-goda.html
 13. shpora.bystrickaya.ru/zadacha-4-kontrolnaya-rabota-po-discipline-grazhdanskoe-pravo.html
 14. ucheba.bystrickaya.ru/procedura-viborov-kniga-pervaya-46.html
 15. institute.bystrickaya.ru/glava-22-kerkegor-sushestvovanie-i-ironiya-gile-n-istoriya-filosofii-ucheb-posobie-dlya-stud-vissh-ucheb-zavedenij.html
 16. paragraph.bystrickaya.ru/luna-yupiter-kabbalisticheskaya-astrologiya-avessalom-podvodnij-chast-3-planeti.html
 17. learn.bystrickaya.ru/glava-3-ovladenie-processom-s-maksvell.html
 18. zanyatie.bystrickaya.ru/nesovershennaya-konkurenciya-ee-vidi-obshestvennoe-proizvodstvo-ego-osnovnie-elementi.html
 19. portfolio.bystrickaya.ru/perechen-uslovnih-oboznachenij-i-sokrashenij.html
 20. assessments.bystrickaya.ru/ekonomiko-statisticheskij-analiz-chislennosti-produktivnosti-korov-i-vihoda-produkcii-v-molochnom.html
 21. literatura.bystrickaya.ru/shirota-vzglyadov-vremya-novostej-guseva-darya-24112006-217-str-4-gosduma-rf-monitoring-smi-24-noyabrya-2006-g.html
 22. ekzamen.bystrickaya.ru/spisok-tretejskih-sudej-nezavisimogo-tretejskogo-suda-uchastnikov-rinka-nedvizhimosti.html
 23. bukva.bystrickaya.ru/osobennosti-nalogooblozheniya-inostrannih-grazhdan.html
 24. apprentice.bystrickaya.ru/vladimirskie-predprinimateli-chast-5.html
 25. literature.bystrickaya.ru/dvuhstupenchataya-viborka-domohozyajstv-v-kte-na-poslednej-stupeni-mezhdunarodnaya-migraciya-i-denezhnie-perevodi-v-razvivayushihsya.html
 26. doklad.bystrickaya.ru/velichajshee-protivostoyanie-marsa-metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-raboti-s-odarennimi-detmi.html
 27. kolledzh.bystrickaya.ru/75-gosudarstvennoe-regulirovanie-v-sfere-obrasheniya-s-othodami-proizvodstva-i-potrebleniya.html
 28. occupation.bystrickaya.ru/naselenie-upravlenie-ekonomika-kulturnaya-zhizn-sibiri-xviii-nachala-xx-vv.html
 29. write.bystrickaya.ru/fiziko-matematicheskij-fiziko-himicheskij-l-g-smirnova-d-g-smirnova-kultura-russkoj-rechi.html
 30. otsenki.bystrickaya.ru/sabati-masati-zhambil-zhabaevti-mr-men-shiarmashilii-turali-mlmet-beru.html
 31. ucheba.bystrickaya.ru/poryadok-provedeniya-profilakticheskih-rabot-po-soprovozhdeniyu-prikladnogo-programmnogo-obespecheniya-analiticheskih-i-obespechivayushih-podsistem-ais-gkn.html
 32. school.bystrickaya.ru/fizika-i-ekologiya.html
 33. paragraph.bystrickaya.ru/lekciya-05-10-09-ou-szi-metodi-obsledovaniya-sbora-dannih.html
 34. abstract.bystrickaya.ru/322-struktura-ntk-proektami-sovnet.html
 35. universitet.bystrickaya.ru/svodnij-plan-meropriyatij-provodimih-uchrezhdeniyami-kulturi-municipalnih-obrazovanij-kostromskoj-oblasti-v-dekabre-2011-goda-stranica-6.html
 36. studies.bystrickaya.ru/glava-12-zachet-i-vozvrat-izlishne-uplachennihili-izlishne-vziskannih-summ-i-obshie-polozheniya.html
© bystrickaya.ru
Мобильный рефератник - для мобильных людей.